Blackstone-lovene

Blackstone-lovene vedtaget

Den nye boligreguleringslov §5, stk. 2 (den såkaldte Blackstone- lov) er nu vedtaget med virkning fra 1. juli 2020.

Dette har de gjort for at bremse de voldsomme huslejestigninger i de større byer og for at fremme landets miljø og klimamålsætninger.

Aftalen skærper kravene til hvornår et lejemål anses for værende gennemgribende forbedret og samtidig nedjusteret lejeniveauet, der kan opnås efter forbedringen. På denne måde sikres lejeren, at der ikke kan ske en huslejestigning på flere tusind kroner og lejer er nødsaget til at fraflytte lejemålet.


Herunder beskriver vi nogle af de vigtigste punkter i aftalen.


Spekulantstop.

Lejefastsættelse efter §5, stk. 2, må først ske efter 5 år efter overtagelse og gennemgribende modernisering. Dette er i aftalen omtalt som Karensperioden.


Grønt incitament.

Hvis udlejer hæver energiklassen af ejendommen med mindst 3 niveauer, eller der energiforbedres for mindst 3000 kr/m2, vil karensperioden bortfalde.


Huslejebremse.

Fremadrettet vil lejen alene kunne fastsættes til maximalt at være det lejedes værdi. Derfor vil lejen ikke længere kunne fastsættes typisk op til 10 % over det lejedes værdi, og lejer vil være beskyttet mod urimelige lejestigninger.


Grønt energikrav

Forbedringer kan først gennemføres efter §5, stk 2, når ejendommen er bragt op til energiklasse C, eller ejendommens energiklasse er hævet to niveauer. Derved har aftalen skærpet energikravene til ejendommene.


”Flytte-penge” er ikke længere tilladt.

Det er fremover forbudt at tilbyde lejer penge for at opsige eller fraflytte sit lejemål.


Huslejenævn

Huslejenævnene skal styrkes gennem en lang række initiativer, som samtidig vil give bedre gennemsigtighed i lejeniveauerne.


Besigtigelser

Der indføres krav om at lejemålets stand skal dokumenteres af en besigtigelse af huslejenævnet, før en 5,2 modernisering kan igangsættes. På denne måde vil udlejere ikke længere kunne udskifte nyere installationer, som f.eks. 1 år gamle køkkener, alene for at opfylde beløbskravet.

Herudover er der indført en lang række initiativer til at styrke lejerne i tvister med udlejere.


· Ingen skal presses ud af deres hjem.

Når udlejere tilbyder en sum penge til lejere for at flytte, skabes der utryghed. Derfor er det nu forbudt at tilbyde lejere penge for at fraflytte eller opsige lejemålet. Lejere kan dog fortsat indgå en frivillig aftale om fraflytning.


Der etableres huslejeregister.

Lejernes mulighed for at få indsigt i gældende lejeniveauer og sammenligningslejemål bliver forbedret, ved at etablere et huslejeregister. Dette vil skabe en bedre balance mellem lejer og udlejer i tvister om det lejedes værdi.


Sammenligningslejemål skal fremover være afprøvet i huslejenævnene

Lejen fastsættes i højere grad på korrekt niveau, ved at bruge allerede afprøvede sammenligningslejemål. Udlejere kan som loven er nu, presse huslejeniveauet op, ved at henvise til uprøvede lejemål med en høj huslejefastsættelse.


Huslejenævnene skal besigtige ejendommen/lejemålet før forbedringer efter §5, stk. 2

Standen af ejendommen/lejemålet skal dokumenteres ved en besigtigelse af huslejenævnene, før en forbedring efter §5, stk. 2. på denne måde modvirkes fupmoderniseringer, hvor udlejer udskifter nyere installationer for at opnå beløbskravene. Dette finansieres af et gebyr, der skal fastsættes så omkostningfrit så muligt.


Ved behandlinger af sager i huslejenævnene og Grundejernes Investeringsfond, indføres et krav om ens oplysninger.

For at sikre at lejer ikke først betaler for arbejderne gennem vedligeholdelsesbetalinger indeholdt i lejen, og derefter ved en forbedringsforhøjelse af lejen varslet af udlejer, indføres der krav om, at det skal sikres, at det er de samme oplysninger, som benyttes ved behandling af sager ved huslejenævnene og grundejernes investeringsfond.

På denne måde sikres det at udlejer ikke kan få dobbelt betaling for arbejder.


Der indføres et krav om meddelelse af afgørelser til beboerrepræsentationer eller lejere.

Kravet er at udlejer skal oplyse beboerrepræsentationer eller lejere om afgørelser afsagt om lejeforhold i ejendommen. På denne måde sikres at lejerne bliver bekendte med afgørelser afsagt om lejeforhold i ejendommen og derved får øget kendskab til sine rettigheder.


Udlejers gebyr, som skal betales når lejer får fuldt medhold, forhøjes.

I dag er gebyret så lavt, at det ikke formodes at have den præventive effekt der ønskes. Ved at hæve gebyret fra 2.180 kr. til 6.000 kr., får gebyret i højere grad den ønskede præventive effekt. Gebyret er en sanktion mod udlejer, som gerne skulle afholde udlejer fra at gentage sine fejl.


Der sker en forhøjelse af det gebyr, beboerrepræsentationer kan opkræve fra lejerne årligt.

Gebyret stiger fra 352 kr. årligt til 500 kr. årligt pr. lejemål. Dette giver beboerrepræsentationen bedre mulighed for at indrette sig sådan at den bedst muligt kan varetage lejernes interesser. Dette gælder også for ejendomme ned til 7 lejemål, herunder ved eventuelt at antage juridisk bistand, f.eks. via medlemskab af lejerorganisationer.


Der undersøges mulighed for at etablere et system, hvor samtlige afgørelser i huslejenævnene offentliggøres.

Et sådant system vil sikre en mere jævnbyrdig mulighed mellem lejer og udlejer for at fremlægge sammenligningslejemål, ligesom det vil øge gennemsigtigheden i huslejenævnenes afgørelser. Derfor skal der undersøges hvad der skal til, for at skabe et sådant system.


Der nedsættes et udvalg, der skal analysere, hvordan tvister mellem udlejer og lejer mest hensigtsmæssigt kan organiseres.

Dette sker på baggrund af et ønske om at styrke lejernes retssikkerhed og sikre kortere og mere ensartet sagsbehandling landet over.


Alt i alt har denne aftale styrket lejeren i tvister mellem lejer og udlejer. Den er et stort skridt på vejen i den rigtige retning, og Lejernes Hus vil følge udviklingen tæt, samt samarbejde med andre lejerforeninger i den fortsatte kamp mod uretfærdighed for lejere.

Seneste blogindlæg

Se alle

De forskellige instanser i lejeloven

Indenfor lejeloven er flere instanser, man kan kontakte, såfremt man har en lejeretlig tvist, der skal afklares. De primære anvendte instanser er: · Huslejenævnet · Beboerklagenævnet · Det kommunale t

Forbedrings- og forandringsideer

Forbedringer –Energi og ressourcebesparende arbejder Forsatsvinduer Termostatventiler Indvendig efterisolering Vandbesparende toilet Vandbesparende blandingsbatterier Tekniske installationer Større te

Lejernes Hus

Norgesvej 12

4200 Slagelse

Telefon: +45 5852 8988 (man. 10-13, tir. 10-14, ons. 10-12, tor. 14-17)

E-mail: info@lejerneshus.dk

CVR: 4031 7864

  • Facebook Social Ikon